دادگاه کار فرانکفورت اجازه اعتصاب سه روزه اتحادیه راه‌آهن آلمان را قانونی اعلام کرد. اما این اتحادیه اکنون به دادگاه کار ایالتی می‌رود، بنابراین تصمیم نهایی هنوز مشخص نیست. به گزارش هسن‌شاو، اگر اتحادیه در دادگاه ایالتی شکست بخورد، مسافران باید از چهارشنبه تا جمعه منطقه‌گردی خود را در نظر بگیرند، زیرا اعتصاب هشداردهنده براساس مجوز دادگاه فرانکفورت اجرا می‌شود. اتحادیه راه‌آهن اعلام کرده که این اعتصاب از ساعت ۲ بامداد چهارشنبه تا ساعت ۶ بعد از ظهر روز جمعه ادامه خواهد داشت.

ژانویه 9, 2024

اعتصاب هشداردهنده خط آهن در راه است

دادگاه کار فرانکفورت اجازه اعتصاب سه روزه اتحادیه راه‌آهن آلمان را قانونی اعلام کرد. اما این اتحادیه اکنون به دادگاه کار ایالتی می‌رود، بنابراین تصمیم نهایی هنوز مشخص نیست. به گزارش هسن‌شاو، اگر اتحادیه در دادگاه ایالتی شکست بخورد، مسافران باید از چهارشنبه تا جمعه منطقه‌گردی خود را در نظر بگیرند، زیرا اعتصاب هشداردهنده براساس مجوز دادگاه فرانکفورت اجرا می‌شود. اتحادیه راه‌آهن اعلام کرده که این اعتصاب از ساعت ۲ بامداد چهارشنبه تا ساعت ۶ بعد از ظهر روز جمعه ادامه خواهد داشت.