اتحادیه حمل و نقل آلمان (EVG) با توجه به اینکه هنوز توافقی در مورد افزایش دستمزد کارگران حاصل نشده است، خواستار اعتصاب هشدار دهنده گسترده در سراسر کشور در روز جمعه شده است. انتظار می رود این اعتصاب از ساعت ۳ صبح روز جمعه آغاز شود. به گفته این اتحادیه، این اعتصاب باعث توقف کار در بیشتر بخش های راه آهن و تاخیر یا لغو پروازها می شود. بر اساس گزارش هسن شاو، برخی از شرکت‌های دیگر مانند هسنش لندبان (Hessische Landesbahn) ممکن است با وجود اعتصاب به ارائه خدمات خود ادامه دهند. اما اگر کارگران مرکز کنترل مرکزی اعتصاب کنند، ممکن است خدمات آنها نیز تحت تأثیر قرار گیرد. این اتحادیه خواهان افزایش ۱۲ درصدی دستمزد کارگران در ماه برای یک دوره یک ساله است.

آوریل 20, 2023

اعتصاب هشداردهنده اتحادیه حمل و نقل برای فردا

اتحادیه حمل و نقل آلمان (EVG) با توجه به اینکه هنوز توافقی در مورد افزایش دستمزد کارگران حاصل نشده است، خواستار اعتصاب هشدار دهنده گسترده در سراسر کشور در روز جمعه شده است. انتظار می رود این اعتصاب از ساعت ۳ صبح روز جمعه آغاز شود. به گفته این اتحادیه، این اعتصاب باعث توقف کار در بیشتر بخش های راه آهن و تاخیر یا لغو پروازها می شود. بر اساس گزارش هسن شاو، برخی از شرکت‌های دیگر مانند هسنش لندبان (Hessische Landesbahn) ممکن است با وجود اعتصاب به ارائه خدمات خود ادامه دهند. اما اگر کارگران مرکز کنترل مرکزی اعتصاب کنند، ممکن است خدمات آنها نیز تحت تأثیر قرار گیرد. این اتحادیه خواهان افزایش ۱۲ درصدی دستمزد کارگران در ماه برای یک دوره یک ساله است.