انجمن کشاورزان آلمان، خواهان یک هفته اقدام توسط اجرای تظاهرات بر علیه حذف یارانه‌های این صنعت شده‌اند. موضوع اصلی، معافیت مالیاتی (گازوئیل) برای مصارف کشاورزی است. در پی این اقدام، از امروز این اعتراضات به خیابان‌های ایالت هسن نیز راه پیدا کرده است. به گفته یکی از سخنگویان پلیس، آنها رژه حدودا ۲۰۰ تراکتور از بزرگراه ویتراو به طرف ویسبادن را شاهد بودند. به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر الگِماین، تظاهراتی مشابه در دیگر نقاط این ایالت، از آن جمله در فولدا،لیمبورگ و گیسن هم برنامه ریزی شده است.این در حالی است که اخیرا، دولت فدرال، مقداری از محدودیت‌های اقتصادی را برداشته است، ولی این موضوع برای انجمن کافی نیست.

ژانویه 8, 2024

اعتصاب سراسری کشاورزان در آلمان

انجمن کشاورزان آلمان، خواهان یک هفته اقدام توسط اجرای تظاهرات بر علیه حذف یارانه‌های این صنعت شده‌اند. موضوع اصلی، معافیت مالیاتی (گازوئیل) برای مصارف کشاورزی است. در پی این اقدام، از امروز این اعتراضات به خیابان‌های ایالت هسن نیز راه پیدا کرده است. به گفته یکی از سخنگویان پلیس، آنها رژه حدودا ۲۰۰ تراکتور از بزرگراه ویتراو به طرف ویسبادن را شاهد بودند. به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر الگِماین، تظاهراتی مشابه در دیگر نقاط این ایالت، از آن جمله در فولدا،لیمبورگ و گیسن هم برنامه ریزی شده است.این در حالی است که اخیرا، دولت فدرال، مقداری از محدودیت‌های اقتصادی را برداشته است، ولی این موضوع برای انجمن کافی نیست.