چانه زنی جمعی بین اتحادیه کارگری فِردی (ver.di) و اداره پست آلمان (Deutsche Post) وارد دور بعدی می‌شود. پس از شکست مذاکرات، اکنون اتحادیه، کارکنان مراکز نامه و بسته در سراسر کشور را به اعتصاب فراخوانده‌است. بر این اساس، تمام کارمندان اداره پست باید در طول امروز کار خود را متوقف کنند. این اتحادیه خواستار ۱۵ درصد دستمزد بیشتر برای حدود ۱۶۰ هزار کارمند در یک دوره ۱۲ ماهه است. دلیل اعتصاب‌ها، چانه زنی دسته جمعی است که در دور دوم نیز شکست خورد. آندریا کوسیس، رئیس هیئت مذاکره کننده «فِردی» اعلام کرد: «کارکنان شرکت‌ها اکنون پاسخ روشنی به کارفرماها خواهند داد و بر خواسته‌های خود با اعتصاب تأکید خواهند کرد». این واقعیت که کارفرماها از جبران ضررهای دستمزد واقعی خودداری می‌کنند، با توجه به سود میلیاردی شرکت، یک اقدام تحریک آمیز است. دویچه پست اما بارها درخواست افزایش حقوق را "دور از واقعیت" خوانده بود. سخنگوی این اداره قبل از شروع مذاکرات گفت: «در مذاکرات چانه زنی جمعی پیش رو، مهم است که ما تعادل بین افزایش دستمزد کارکنان خود و قابلیت اقتصادی شرکت را پیدا کنیم.» قرار است مذاکرات افزایش دستمزد در ۸ فبروری/فوریه امسال از سر گرفته شود.

ژانویه 20, 2023

اعتصاب سراسری کارکنان اداره پست آلمان

چانه زنی جمعی بین اتحادیه کارگری فِردی (ver.di) و اداره پست آلمان (Deutsche Post) وارد دور بعدی می‌شود. پس از شکست مذاکرات، اکنون اتحادیه، کارکنان مراکز نامه و بسته در سراسر کشور را به اعتصاب فراخوانده‌است. بر این اساس، تمام کارمندان اداره پست باید در طول امروز کار خود را متوقف کنند. این اتحادیه خواستار ۱۵ درصد دستمزد بیشتر برای حدود ۱۶۰ هزار کارمند در یک دوره ۱۲ ماهه است. دلیل اعتصاب‌ها، چانه زنی دسته جمعی است که در دور دوم نیز شکست خورد. آندریا کوسیس، رئیس هیئت مذاکره کننده «فِردی» اعلام کرد: «کارکنان شرکت‌ها اکنون پاسخ روشنی به کارفرماها خواهند داد و بر خواسته‌های خود با اعتصاب تأکید خواهند کرد». این واقعیت که کارفرماها از جبران ضررهای دستمزد واقعی خودداری می‌کنند، با توجه به سود میلیاردی شرکت، یک اقدام تحریک آمیز است. دویچه پست اما بارها درخواست افزایش حقوق را “دور از واقعیت” خوانده بود. سخنگوی این اداره قبل از شروع مذاکرات گفت: «در مذاکرات چانه زنی جمعی پیش رو، مهم است که ما تعادل بین افزایش دستمزد کارکنان خود و قابلیت اقتصادی شرکت را پیدا کنیم.» قرار است مذاکرات افزایش دستمزد در ۸ فبروری/فوریه امسال از سر گرفته شود.