به دلیل چانه زنی های جمعی توسط اتحادیه وردی، این بار شهر ویسبادن و مناطق Rheingau-Taunus و Limburg-Weilburg تحت تأثیر قرار گرفته اند. طبق گزارش هسن شاو، مارسل اشملز، مدیر منطقه وردی دیروز گفت که از کارمندان خدمات عمومی، مانند خطوط اتوبوس شهری، دفع زباله، کلینیک های شهری و مراکز مراقبت روزانه، خواسته شده است که کار خود را کنار بگذارند. حداقل بیش ازهزارتن قرار است، در این تظاهرات در مرکز شهر ویسبادن اشتراک کنند.

مارس 21, 2023

اعتصاب در شهر ویسبادن – اتوبوس ها رانندگی نمی کنند

به دلیل چانه زنی های جمعی توسط اتحادیه وردی، این بار شهر ویسبادن و مناطق Rheingau-Taunus و Limburg-Weilburg تحت تأثیر قرار گرفته اند. طبق گزارش هسن شاو، مارسل اشملز، مدیر منطقه وردی دیروز گفت که از کارمندان خدمات عمومی، مانند خطوط اتوبوس شهری، دفع زباله، کلینیک های شهری و مراکز مراقبت روزانه، خواسته شده است که کار خود را کنار بگذارند. حداقل بیش ازهزارتن قرار است، در این تظاهرات در مرکز شهر ویسبادن اشتراک کنند.