مارس 7, 2023

اعتصاب خدمات اجتماعی و کودکستانها در ایالت هسن

اتحادیه خدمات کارگری وردی از کارگران خدمات اجتماعی و آموزشی سراسر کشور می‌خواهد در اعتصاب روز چهارشنبه شرکت کنند. به گزارش فرانکفورتر روند شاو، کریستین بهله، معاون وردی در مورد دلیل راه اندازی این تظاهرات گفته است: «از اینکه ۸۳ درصد از کارگران این حوزه را زنان تشکیل می‌دهند، این اعتراض در روز بین المللی زن راه اندازی می‌شود، این یک رسم قدیمی در عرصه مبارزات سیاسی زنان برای جامعه ای بهتر برای همه است.» قرار است تظاهرات در شهر های کاسل، ماربورگ، هانائو، فرانکفورت و دارمشتات برگزار شود. از سوی دیگر، اطلاعات روشنی از تاثیر اعتصاب چهارشنبه در مهدکودک ها و سایر مراکز وجود ندارد.