فوریه 28, 2023

اعتصاب کودکستان‌ها در گیسن و آفن باخ

به سلسله راه اندازی اعتصاب ها توسط اتحادیه وِردی (Ver.di)، امروز کودکستان‌های شهری (kommunalen Kitas) در شهرهای گیسن و آفن‌باخ، بسته خواهند بود. به گزارش هسن شاو، کارمندان Gießener Sparkasse، اداره کاریابی (Jobcenter) و مرکزکار(Arbeitsagentur) آفن باخ نیز دراین اعتصاب شرکت دارند. علاوه بر این، حتی زباله ها درشهرگیسن (Gießen) جمع آوری نخواهد شد. اخیراً، کارمندان بخش دولتی به همکاری اتحادیه وِردی (Ver.di) بخاطر بلند بردن دستمزدشان، ترانسپورت هوایی و زمینی را در فرانکفورت برای یک روز فلج کردند.

مسدود ماندن برخی از مهد کودک‌ها

اعتصاب: لغو یک‌هزار پرواز در فرودگاه فرانکفورت