در حال حاضر یک روز هم بدون اعتصاب نمی گذرد. امروز، پزشکان در کلینیک های شهرداری هسن می خواهند یک روز اعتصاب کنند. به گزارش هسن شاو، اتحادیه ماربورگر‌-هسن اعلام کرد تمرکز بر بزرگترین بیمارستان‌های ایالت است و حدود پنجاه تأسیسات را در بر می‌گیرد. بنابراین بیمارستان‌های کلینک دارمشتات، کلینیک ویسبادن، کلینیک سانا(Sana) در آفن باخ، بیمارستان های فرانکفورت-هوخست، کاسل، فولدا، هانائو، هوختانوس، بادهرسفلد و روسلیم تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. در همین حال، موافقت نامهٔ برای ‌‌بیمارستان‌ها جهت ارائه خدمات اضطراری اورژانسی برای بیماران پیشنهاد شده است.

مارس 30, 2023

اعتصابات هشداردهنده پزشکان هسن

در حال حاضر یک روز هم بدون اعتصاب نمی گذرد. امروز، پزشکان در کلینیک های شهرداری هسن می خواهند یک روز اعتصاب کنند. به گزارش هسن شاو، اتحادیه ماربورگر‌هسن اعلام کرد تمرکز بر بزرگترین بیمارستان‌های ایالت است و حدود پنجاه تأسیسات را در بر می‌گیرد. بنابراین بیمارستان‌های کلینک دارمشتات، کلینیک ویسبادن، کلینیک سانا(Sana) در آفن باخ، بیمارستان های فرانکفورتهوخست، کاسل، فولدا، هانائو، هوختانوس، بادهرسفلد و روسلیم تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. در همین حال، موافقت نامهٔ برای ‌‌بیمارستان‌ها جهت ارائه خدمات اضطراری اورژانسی برای بیماران پیشنهاد شده است.