اتحادیه وردی می خواهد بار دیگر حمل و نقل عمومی محلی را با راه اندازی اعتصاب در پنج ایالت فدرال روز جمعه فلج کند. به گزارش هسن‌شاو، اتحادیه وردی و انجمن کارمندان دولت خواستار افزایش ۱۰.۵ در صد درآمد برای کارمندان می‌باشند که حداقل 500 یورو بیشتر در ماه است. اعتصابات هشدار دهنده همزمان با اعتصاب جهانی آب و هوا در روزجمعه راه اندازی ‌می‌گردد. همانطور که اتحادیه وردی اعلام کرد، درایالت هسن شهرهای فرانکفورت، ویزبادن و کاسل بیشتر تحت تاثیر این عملکرد قرار خواهند گرفت، زیرا مترو، تراموا و اتوبوس ها تعطیل خواهند بود.

مارس 1, 2023

اعتصابات هشداردهنده در پنج ایالت فدرال

اتحادیه وردی می خواهد بار دیگر حمل و نقل عمومی محلی را با راه اندازی اعتصاب در پنج ایالت فدرال روز جمعه فلج کند. به گزارش هسن‌شاو، اتحادیه وردی و انجمن کارمندان دولت خواستار افزایش ۱۰.۵ در صد درآمد برای کارمندان می‌باشند که حداقل 500 یورو بیشتر در ماه است. اعتصابات هشدار دهنده همزمان با اعتصاب جهانی آب و هوا در روزجمعه راه اندازی ‌می‌گردد. همانطور که اتحادیه وردی اعلام کرد، درایالت هسن شهرهای فرانکفورت، ویزبادن و کاسل بیشتر تحت تاثیر این عملکرد قرار خواهند گرفت، زیرا مترو، تراموا و اتوبوس ها تعطیل خواهند بود.