یکی از سخنگویان فرودگاه فرانکفورت ضمن مصاحبه با خبرگزاری فرانکفورتر نویه پرس  به مسافران توصیه کرده روز دوشنبه به فرودگاه نیایند، با آنهم بهتر است با خطوط هوایی مربوط شان هم قبلا به تماس شوند. در همین حال فرودگاه فرانکفورت افزوده: تحویل بار هم تضمین نمی‌شود، چون دامنه اعتصابات نه تنها دامنگیر دویچه بان و کارمندان قطار بلکه کارمندان بخش خصوصی و خدمات هم شده است. در همین حال دویچه بان در بیانیه روز پنج شنبه اش این اعتصابات را « غیر معقول و غیر ضروری» توصیف کرده بود. در همین حال شرکت حمل و نقل فرانکفورت VGF هرج و مرج ترافیکی را در منطقه راین ماین پیش‌بینی می‌کند.

مارس 24, 2023

اعتصابات فلج کننده: همین دوشنبه

یکی از سخنگویان فرودگاه فرانکفورت ضمن مصاحبه با خبرگزاری فرانکفورتر نویه پرس  به مسافران توصیه کرده روز دوشنبه به فرودگاه نیایند، با آنهم بهتر است با خطوط هوایی مربوط شان هم قبلا به تماس شوند. در همین حال فرودگاه فرانکفورت افزوده: تحویل بار هم تضمین نمی‌شود، چون دامنه اعتصابات نه تنها دامنگیر دویچه بان و کارمندان قطار بلکه کارمندان بخش خصوصی و خدمات هم شده است. در همین حال دویچه بان در بیانیه روز پنج شنبه اش این اعتصابات را « غیر معقول و غیر ضروری» توصیف کرده بود. در همین حال شرکت حمل و نقل فرانکفورت VGF هرج و مرج ترافیکی را در منطقه راین ماین پیش‌بینی می‌کند.