اعتصابات امروز دامن‌گیر خطوط حمل و نقل محلی شد و فرانکفورت،کاسل و ویسبادن را تحت تاثیر قرار داد. به گزارش خبرگزاری هسن شاو، تمام متر‌وها (U.bahn) و ترامواها (Straßenbahn) برای ۲۴ ساعت بدون جایگزین حرکت نخواهند کرد.در همین حال در ویسبادن هیچ اتوبوسی حرکت نخواهد کرد. نهاد حمایت از کارمندان (Verdi) و اتحادیه کارمندان دولتی (dbb) این اعتصابات را بخاطر ازدیاد حقوق، حد اقل ۱۰.۵ درصد برای حدود ۲و نیم ملیون کارمند فدرال و محلی که در مذاکرات این نهادها مطرح است برنامه ریزی کرده‌اند، آنها خواستار حد اقل ۵۰۰ یورو حقوق بیشتر در ماه هستند.
مارس 3, 2023

اعتصابات: این‌بار خطوط حمل و نقل عمومی

اعتصابات امروز دامن‌گیر خطوط حمل و نقل محلی شد و فرانکفورت،کاسل و ویسبادن را تحت تاثیر قرار داد. به گزارش خبرگزاری هسن شاو، تمام متر‌وها (U.bahn) و ترامواها (Straßenbahn) برای ۲۴ ساعت بدون جایگزین حرکت نخواهند کرد.در همین حال در ویسبادن هیچ اتوبوسی حرکت نخواهد کرد. نهاد حمایت از کارمندان (Verdi) و اتحادیه کارمندان دولتی (dbb) این اعتصابات را بخاطر ازدیاد حقوق، حد اقل ۱۰.۵ درصد برای حدود ۲و نیم ملیون کارمند فدرال و محلی که در مذاکرات این نهادها مطرح است برنامه ریزی کرده‌اند، آنها خواستار حد اقل ۵۰۰ یورو حقوق بیشتر در ماه هستند.