محاکمه مرد ۴۷ ساله ای که گفته می شود، در ماه مه ۲۰۲۲، دو کودک هفت و یازده ساله را برای انتقام پس از جدایی از همسرش به قتل رسانده، در هانائو آغاز شده است. به گزارش هِسن شو، در دادگاه در بیانیه ای که توسط وکیل این پدر متهم به خوانش گرفته شد، این مرد چنین اعتراف کرده: «به خاطر من، دو فرزندم مردند. عمل من غیرقابل توجیه است، من عمیقاً از آن پشیمان هستم. هیچ کس نمی تواند من را ببخشد، بنابراین من تقاضای بخشش نمی کنم.» گفته میشود، این مرد در حالیکه مادر کودکانش در آپارتمان نبود، دخترش را با یک جسم تیز گردن بریده. در همین حال گفته می شود، پسراز ترس به بالکن آپارتمان فرار کرده و به پایین پریده است. او کمی بعد در بیمارستان درگذشت.

ژانویه 19, 2023

اعتراف:به خاطر من هر دو فرزندم مردند

محاکمه مرد ۴۷ ساله ای که گفته می شود، در ماه مه ۲۰۲۲، دو کودک هفت و یازده ساله را برای انتقام پس از جدایی از همسرش به قتل رسانده، در هانائو آغاز شده است. به گزارش هِسن شو، در دادگاه در بیانیه ای که توسط وکیل این پدر متهم به خوانش گرفته شد، این مرد چنین اعتراف کرده: «به خاطر من، دو فرزندم مردند. عمل من غیرقابل توجیه است، من عمیقاً از آن پشیمان هستم. هیچ کس نمی تواند من را ببخشد، بنابراین من تقاضای بخشش نمی کنم.» گفته میشود، این مرد در حالیکه مادر کودکانش در آپارتمان نبود، دخترش را با یک جسم تیز گردن بریده. در همین حال گفته می شود، پسراز ترس به بالکن آپارتمان فرار کرده و به پایین پریده است. او کمی بعد در بیمارستان درگذشت.