هزارها نفر بار دیگر به شهرها آمدند و در تظاهرات علیه راست افراطی و AFD شعار دادند. بزرگترین تجمع شب گذشته در فرایبورگ با ۱۰۰۰۰ نفر اشتراک کننده برگزار شد. به همین ترتیب، حدودا ۳۵۰۰ نفر نیز در خیابان‌های برلین تجمع کرده بودند. رئیس جمهور دولت فدرال، فرانک  والتر اشتاین مایر از مردم خواست با دشمنان قانون اساسی، مخالفت کنند. به گزارش پلیس، این تجمع بدون رویداد خاصی به پایان رسید. این تظاهرات دومین تجمع به سلسله تظاهرات سراسری علیه راست افراطی و AFD است. اشتاین‌مایر در شبکه X نوشت: " قانون اساسی ما،حقوق برابر به همه شهروندان را تضمین می‌کند. آلمانی بودن به رنگ پوست و اصلیت افراد بستگی ندارد". در همین حال، به گزارش پلیس، ده‌ها‌هزار نفر روز سه شنبه نیز درخیابانهای کُلن به اعتراض پرداختند. قرار است به سلسله تظاهرات سراسری بر علیه راست افراطی، روز شنبه تظاهراتی در رومر فرانکفورت نیز برگزار شود.

ژانویه 18, 2024

اعتراض هزارها نفر در آلمان بر علیه راست افراطی

هزارها نفر بار دیگر به شهرها آمدند و در تظاهرات علیه راست افراطی و AFD شعار دادند. بزرگترین تجمع شب گذشته در فرایبورگ با ۱۰۰۰۰ نفر اشتراک کننده برگزار شد. به همین ترتیب، حدودا ۳۵۰۰ نفر نیز در خیابان‌های برلین تجمع کرده بودند. رئیس جمهور دولت فدرال، فرانک  والتر اشتاین مایر از مردم خواست با دشمنان قانون اساسی، مخالفت کنند. به گزارش پلیس، این تجمع بدون رویداد خاصی به پایان رسید. این تظاهرات دومین تجمع به سلسله تظاهرات سراسری علیه راست افراطی و AFD است. اشتاین‌مایر در شبکه X نوشت: ” قانون اساسی ما،حقوق برابر به همه شهروندان را تضمین می‌کند. آلمانی بودن به رنگ پوست و اصلیت افراد بستگی ندارد”. در همین حال، به گزارش پلیس، ده‌ها‌هزار نفر روز سه شنبه نیز درخیابانهای کُلن به اعتراض پرداختند. قرار است به سلسله تظاهرات سراسری بر علیه راست افراطی، روز شنبه تظاهراتی در رومر فرانکفورت نیز برگزار شود.