ایالت هسن در حال حاضر در حال مطالعه استفاده از اسکنر در زندان ها برای کشف مواد مخدر و شناسایی بهتر مواد است. به گزارش فرانکفورتر الگیماین، وزارت دادگستری ایالتی توضیح داد که این اسکنرها می توانند به عنوان یک اقدام اضافی در کنار بسیاری از اقدامات دیگر برای مبارزه با سوء مصرف مواد مخدر در زندان ها مورد استفاده قرار گیرند. به گفته این وزارت، تمام کشفیات مواد مخدر در زندان ها در پنج سال گذشته حاوی مقادیر کمی حشیش بوده است. بر اساس این اطلاعات، تعداد معتادان در زندان‌های هسن در سال گذشته به یک‌هزار و هفتصد و پنج( ۱۷۰۵) نفر گزارش شده است.

فوریه 28, 2023

جابجایی اسکنر در زندان های هسن

ایالت هسن در حال حاضر در حال مطالعه استفاده از اسکنر در زندان ها برای کشف مواد مخدر و شناسایی بهتر مواد است. به گزارش فرانکفورتر الگیماین، وزارت دادگستری ایالتی توضیح داد که این اسکنرها می توانند به عنوان یک اقدام اضافی در کنار بسیاری از اقدامات دیگر برای مبارزه با سوء مصرف مواد مخدر در زندان ها مورد استفاده قرار گیرند. به گفته این وزارت، تمام کشفیات مواد مخدر در زندان ها در پنج سال گذشته حاوی مقادیر کمی حشیش بوده است. بر اساس این اطلاعات، تعداد معتادان در زندان‌های هسن در سال گذشته به یک‌هزار و هفتصد و پنج( ۱۷۰۵) نفر گزارش شده است.