بسیاری از یهودیان بخاطر ملیت یا دین‌شان بطور دوامدار در جامعه احساس خطر می‌کنند و بطور فزاینده‌ای دچار خصومت یا حملات می‌شوند؛ وبسیاری بخاطر حملات فزاینده نمی‌خواهند زیاد دیده شوند. مطالعات مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی در مورد یهود ستیزی زندگی روزانه آنها را به نوعی به تصویر کشیده است. آنها دوست ندارند به برخی جا‌های مشخص وارد شوند یا دوست ندارند در جامعه به چشم مستاجر به آنها دیده شود.به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر الگیماین، تا زمانی‌که پوشنده «کیپا» کلاه مخصوص یهودیان حس امنیت نداشته باشد، نمی‌توان آنها را مجبور کرد در معرض خطر قرار گیرند. ظاهرا بسیاری از مردم نمی‌دانند یهودی ستیزی چه نقش مهمی در زندگی روزمره دارد، به همین دلیل آگاهی‌دهی برای معلمان،دادگران (قضات) و یا افسران پلیس بسیار مهم است.

مارس 3, 2023

ازنفرت نسبت به یهودیان ناراحت باشید

بسیاری از یهودیان بخاطر ملیت یا دین‌شان بطور دوامدار در جامعه احساس خطر می‌کنند و بطور فزاینده‌ای دچار خصومت یا حملات می‌شوند؛ وبسیاری بخاطر حملات فزاینده نمی‌خواهند زیاد دیده شوند. مطالعات مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی در مورد یهود ستیزی زندگی روزانه آنها را به نوعی به تصویر کشیده است. آنها دوست ندارند به برخی جا‌های مشخص وارد شوند یا دوست ندارند در جامعه به چشم مستاجر به آنها دیده شود.به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر الگیماین، تا زمانی‌که پوشنده «کیپا» کلاه مخصوص یهودیان حس امنیت نداشته باشد، نمی‌توان آنها را مجبور کرد در معرض خطر قرار گیرند. ظاهرا بسیاری از مردم نمی‌دانند یهودی ستیزی چه نقش مهمی در زندگی روزمره دارد، به همین دلیل آگاهی‌دهی برای معلمان،دادگران (قضات) و یا افسران پلیس بسیار مهم است.