دویچه بان، برای تمام مهمانداران قطارهای منطقه‌ای (Regionalzügen) در سراسرآلمان، امکان استفاده از دوربین بدن پوش (body camera) را می‌دهد. مسئولان راه آهن می‌‌گویند که این اقدام می‌تواند از کارمندانی محافظت نماید که به طور مداوم با خطر مواجه هستند. گفته می‌شود، این تدابیر در پاسخ به افزایش حملات و خشونت علیه کارکنان حمل و نقل منطقه‌ای اتخاذ شده است. به گزارش تاگز‌شاو، این دوربین‌ها در حال حاضر در مرحله آزمایشی قرار دارند.

مارس 25, 2024

ارائه دوربین بدن‌پوش برای کارکنان قطارهای منطقه‌ای

دویچه بان، برای تمام مهمانداران قطارهای منطقه‌ای (Regionalzügen) در سراسرآلمان، امکان استفاده از دوربین بدن پوش (body camera) را می‌دهد. مسئولان راه آهن می‌‌گویند که این اقدام می‌تواند از کارمندانی محافظت نماید که به طور مداوم با خطر مواجه هستند. گفته می‌شود، این تدابیر در پاسخ به افزایش حملات و خشونت علیه کارکنان حمل و نقل منطقه‌ای اتخاذ شده است. به گزارش تاگز‌شاو، این دوربین‌ها در حال حاضر در مرحله آزمایشی قرار دارند.