وزارت دارایی هسن روز دوشنبه اعلام کرد که درایام تجلیل از کرسمس (۲۰ تا ۳۱ دسامبر) هیچ اقدام سنگینی از سوی ادارات مالیاتی برای شهروندان انجام نخواهد‌شد. به گزارش هسن‌شاو، این یعنی، باشنده‌های ایالت‌هسن، از جانب این ادارات هیچ نامه یا اطلاعیه را در مورد مسایل مالیاتی مانند جریمه یا احضاریه دریافت نخواهند کرد.

دسامبر 12, 2023

ادارات‌مالیاتی تا اخیر سال نامه نمی فرستند

وزارت دارایی هسن روز دوشنبه اعلام کرد که درایام تجلیل از کرسمس (۲۰ تا ۳۱ دسامبر) هیچ اقدام سنگینی از سوی ادارات مالیاتی برای شهروندان انجام نخواهد‌شد. به گزارش هسن‌شاو، این یعنی، باشنده‌های ایالت‌هسن، از جانب این ادارات هیچ نامه یا اطلاعیه را در مورد مسایل مالیاتی مانند جریمه یا احضاریه دریافت نخواهند کرد.