نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال می‌خواهد علیه جاسوسان روسیه اقدام کند. در همین راستا وزیر امور خارجه، آنالنا بائربوک (سبزها) تصمیم گرفته ۳۰ دیپلمات معتبر روسیه‌ای در برلین را اخراج کند. در همین راستا نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال (SPD) شکارچیان جاسوس خود را بسیار تشویق کرد. بعد از حمله به اوکراین، روابط میان روسیه و آلمان تاریک شده است. رئیس اداره پلیس جنایی فدرال (BKA) و اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی (BfV)، گفت: "سرویس‌های مخفی روسیه دائماً با روش‌های جدیدی به ما حمله می‌کنند. بنابراین باید اقدامات قاطع‌تری علیه جاسوسان مسکو انجام شود."

مارس 27, 2023

اخراج ۳۰ دیپلمات روسی از آلمان

نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال می‌خواهد علیه جاسوسان روسیه اقدام کند. در همین راستا وزیر امور خارجه، آنالنا بائربوک (سبزها) تصمیم گرفته ۳۰ دیپلمات معتبر روسیه‌ای در برلین را اخراج کند. در همین راستا نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال (SPD) شکارچیان جاسوس خود را بسیار تشویق کرد. بعد از حمله به اوکراین، روابط میان روسیه و آلمان تاریک شده است. رئیس اداره پلیس جنایی فدرال (BKA) و اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی (BfV)، گفت: “سرویس‌های مخفی روسیه دائماً با روش‌های جدیدی به ما حمله می‌کنند. بنابراین باید اقدامات قاطع‌تری علیه جاسوسان مسکو انجام شود.”