قرار بود ساخت و ساز در تونل اسبان‌های فرانکفورت بعد از تعطیلات عید پاک به اتمام برسد ولی از امروز مشکلات جدیدی رونما شده و این یعنی مدت طولانی تر در اختلال حرکت قطا‌‌رها. به گزارش خبرگزاری هسن شاو، به دلیل اختلال در سیستم دیجیتالی سیگنال‌رسان مشکلاتی در خطوط اسبان S1,S2,S8, S9 رخ داده، که احتمالا در طول روز رفع خواهد شد. برعلاوه این بخاطر اجرای کار روی خطوط تبدیل در تونل اسبان‌ها، ممکن است در مراحلی اختلال در حرکت مخصوصا در شب، تبدیل شدن خطوط، جابجایی‌ها ودر نتیجه تغیر ساعات حرکت در خطوط S1,S2,S3,S4,S5,S6,S8,S9 رونما شود و این اختلال تا تاریخ ۸ ماه می نیز دوام خواهد کرد.

آوریل 24, 2023

اختلال در حرکت اسبان‌ها تا ۸ ماه می

قرار بود ساخت و ساز در تونل اسبان‌های فرانکفورت بعد از تعطیلات عید پاک به اتمام برسد ولی از امروز مشکلات جدیدی رونما شده و این یعنی مدت طولانی تر در اختلال حرکت قطا‌‌رها. به گزارش خبرگزاری هسن شاو، به دلیل اختلال در سیستم دیجیتالی سیگنال‌رسان مشکلاتی در خطوط اسبان S1,S2,S8, S9 رخ داده، که احتمالا در طول روز رفع خواهد شد. برعلاوه این بخاطر اجرای کار روی خطوط تبدیل در تونل اسبان‌ها، ممکن است در مراحلی اختلال در حرکت مخصوصا در شب، تبدیل شدن خطوط، جابجایی‌ها ودر نتیجه تغیر ساعات حرکت در خطوط S1,S2,S3,S4,S5,S6,S8,S9 رونما شود و این اختلال تا تاریخ ۸ ماه می نیز دوام خواهد کرد.