در منطقه «Wittgenborn» مربوط «Main-Kinzig» یک ساختمان مسکونی کاملا به آتش کشیده شده است.برعلاوه آتش نشانی، نیروهای امنیت ایالتی هم به محل فراخوانده شده‌اند. و دلیل آن، عبارت: «خارجی‌ها گم شوید» روی بازمانده‌های دیوارهای سوخته است. این در حالی است که یک خانواده با پیشینه مهاجرت در این ساختمان زندگی می‌کردند. گفته شده تحقیقات در مورد احتمال حمله نژادپرستانه در جریان است. به گزارش خبرگزاری هسن شاو،خوشبختانه به این خانواده آسیبی نرسیده و اینک در خانه دوستان‌شان قرار دارند. بعد از اولین گزارشات این حادثه، «یانینه وِزلر» رهبر حزب (چپ) در پارلمان در شبکه X واکنش نشان داده و افزوده: " شما باید با بستری که چنین اقداماتی را ترویج می‌کند مبارزه کنید: (تحریک نژادپرستانه علیه مردم با پیشینه مهاجرت و علیه پناهندگان)". او با در نظر داشت تصمیمات سیاست فعلی افزوده: " کسی که خواسته‌های جناح راست افراطی را اجرا می‌کند، این جناح را تضعیف نمی‌کند، بلکه آن‌ها را تشویق می‌کند".

دسامبر 27, 2023

«احتمال اقدام نژادپرستانه در پی آتش زدن ساختمان مسکونی در«وشترزباخ

در منطقه «Wittgenborn» مربوط «Main-Kinzig» یک ساختمان مسکونی کاملا به آتش کشیده شده است.برعلاوه آتش نشانی، نیروهای امنیت ایالتی هم به محل فراخوانده شده‌اند. و دلیل آن، عبارت: «خارجی‌ها گم شوید» روی بازمانده‌های دیوارهای سوخته است. این در حالی است که یک خانواده با پیشینه مهاجرت در این ساختمان زندگی می‌کردند. گفته شده تحقیقات در مورد احتمال حمله نژادپرستانه در جریان است. به گزارش خبرگزاری هسن شاو،خوشبختانه به این خانواده آسیبی نرسیده و اینک در خانه دوستان‌شان قرار دارند. بعد از اولین گزارشات این حادثه، «یانینه وِزلر» رهبر حزب (چپ) در پارلمان در شبکه X واکنش نشان داده و افزوده: ” شما باید با بستری که چنین اقداماتی را ترویج می‌کند مبارزه کنید: (تحریک نژادپرستانه علیه مردم با پیشینه مهاجرت و علیه پناهندگان)”. او با در نظر داشت تصمیمات سیاست فعلی افزوده: ” کسی که خواسته‌های جناح راست افراطی را اجرا می‌کند، این جناح را تضعیف نمی‌کند، بلکه آن‌ها را تشویق می‌کند”.