در اجلاس امروز پناهندگان، دولت‌های فدرال و ایالتی می‌خواهند در مورد اسکان و مراقبت از پناهندگان صحبت کنند. نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال، در برنامه صبحگاهی ARD درباره انتظارات ایالت‌ها و شهرداری‌ها برای حمایت مالی بیشتر از دولت فدرال هشدار داد و گفت: "فقط در سال ۲۰۲۲، دولت فدرال با ۳.۵ میلیارد یورو از ایالت‌ها و شهرداری ها حمایت کرد و ۲.۷۵ میلیارد یورو دیگر برای امسال توافق شده است." فائزر همچنین وزرای کشور ایالت‌های فدرال، سازمان‌های تحت پوشش شهرداری‌ها، مسئول ادغام دولت فدرال، ریم آلابالی رادوان، و نمایندگان وزارت‌های دارایی را به این نشست دعوت کرده است.
فوریه 16, 2023

اجلاس پناهندگان و چگونگی اسکان و مراقبت از آنها

در اجلاس امروز پناهندگان، دولت‌های فدرال و ایالتی می‌خواهند در مورد اسکان و مراقبت از پناهندگان صحبت کنند. نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال، در برنامه صبحگاهی ARD درباره انتظارات ایالت‌ها و شهرداری‌ها برای حمایت مالی بیشتر از دولت فدرال هشدار داد و گفت: “فقط در سال ۲۰۲۲، دولت فدرال با ۳.۵ میلیارد یورو از ایالت‌ها و شهرداری ها حمایت کرد و ۲.۷۵ میلیارد یورو دیگر برای امسال توافق شده است.” فائزر همچنین وزرای کشور ایالت‌های فدرال، سازمان‌های تحت پوشش شهرداری‌ها، مسئول ادغام دولت فدرال، ریم آلابالی رادوان، و نمایندگان وزارت‌های دارایی را به این نشست دعوت کرده است.