بر اساس داده های سرشماری ترافیک جاده‌ای سال ۲۰۲۱ ، در روز پنجشنبه منتشر شد، خط A۳ بیش از همه اتوبان‌های دیگر در هسن روزانه مورد استفاده قرار می‌گرد. طبق گزارش موسسه تحقیقات بزرگراه فدرال، روزانه به طور متوسط ​​۱۴۸۲۸۱ وسیله نقلیه بین آفن بخر کرایز و اوبرتز هاوزن (Offenbacher Kreuz) و (Obertshausen) تردد می‌کنند. در همین حال، آرام ترین خط اتوبان، A۴۹ است که، تنها ۸۱۹ وسیله نقلیه در روز روی آن تردد دارند. هِسن شو به نقل از موسسه تحقیقات بزرگراه فدرال، گزارش کرده است، که بیشترین ازدحام ترافیکی در جاده‌های کشور و فدرال در جاده‌های راین-ماین وجود دارد.

ژانویه 6, 2023

اتوبان‌های راین ماین – جاده‌های مزدحم

بر اساس داده های سرشماری ترافیک جاده‌ای سال ۲۰۲۱ ، در روز پنجشنبه منتشر شد، خط A۳ بیش از همه اتوبان‌های دیگر در هسن روزانه مورد استفاده قرار می‌گرد. طبق گزارش موسسه تحقیقات بزرگراه فدرال، روزانه به طور متوسط ​​۱۴۸۲۸۱ وسیله نقلیه بین آفن بخر کرایز و اوبرتز هاوزن (Offenbacher Kreuz) و (Obertshausen) تردد می‌کنند. در همین حال، آرام ترین خط اتوبان، A۴۹ است که، تنها ۸۱۹ وسیله نقلیه در روز روی آن تردد دارند. هِسن شو به نقل از موسسه تحقیقات بزرگراه فدرال، گزارش کرده است، که بیشترین ازدحام ترافیکی در جاده‌های کشور و فدرال در جاده‌های راین-ماین وجود دارد.