اتحادیه اروپا با تشدید سیاست مشترک پناهندگی و مهاجرت موافقت کرد. اوایل صبح جمعه، اولاف شولتز صدراعظم و همکارانش در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل توافق کردند که از ورود غیرقانونی مهاجران جلوگیری کنند یا قوانینی را برای اخراج کردن آن وضع کنند. این امر از طریق حفاظت بیشتر در مرزها، اخراج سریعتر و مبارزه شدید با قاچاقچیان انسان انجام می‌شود. از سوی دیگر اتحادیه اروپا به کارگران ماهر نیاز دارد و به همین دلیل مهاجرت قانونی نیز از دیدگاه صدراعظم آلمان ضروری است. بر اساس گزارش رسانه‌ها، در گام اول دو پروژه آزمایشی وجود خواهد داشت. یکی از طرح‌ها تامین امنیت مرز بین بلغارستان و ترکیه، یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، با وسایل نقلیه، دوربین‌ها و برج‌های مراقبت است که توسط اتحادیه اروپا تامین می‌‍شود. پروژه دوم، ثبت نام مهاجران، مراحل سریع پناهندگی و اخراج سریع‌تر از مرزها، در نظر گرفته شده است.

فوریه 10, 2023

اتحادیه اروپا مقابله با پناهندگان را تشدید می‌کند

اتحادیه اروپا با تشدید سیاست مشترک پناهندگی و مهاجرت موافقت کرد. اوایل صبح جمعه، اولاف شولتز صدراعظم و همکارانش در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل توافق کردند که از ورود غیرقانونی مهاجران جلوگیری کنند یا قوانینی را برای اخراج کردن آن وضع کنند. این امر از طریق حفاظت بیشتر در مرزها، اخراج سریعتر و مبارزه شدید با قاچاقچیان انسان انجام می‌شود. از سوی دیگر اتحادیه اروپا به کارگران ماهر نیاز دارد و به همین دلیل مهاجرت قانونی نیز از دیدگاه صدراعظم آلمان ضروری است. بر اساس گزارش رسانه‌ها، در گام اول دو پروژه آزمایشی وجود خواهد داشت. یکی از طرح‌ها تامین امنیت مرز بین بلغارستان و ترکیه، یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، با وسایل نقلیه، دوربین‌ها و برج‌های مراقبت است که توسط اتحادیه اروپا تامین می‌‍شود. پروژه دوم، ثبت نام مهاجران، مراحل سریع پناهندگی و اخراج سریع‌تر از مرزها، در نظر گرفته شده است.