طبق اظهارات یک شرکت حقوقی در دوسلدورف، حدود ۱۸۵ پرونده حقوقی در سراسر آلمان به دلیل خسارت ادعایی ناشی از واکسیناسیون کرونا در جریان است. قرار است، اولین محاکمه در ۲۸ آوریل، در دادگاه منطقه ای فرانکفورت بررسی شود. به گزارش فرانکفورت الگیماین، شاکی زنی است که مدعی است در اثر واکسیناسیون کووید ۱۹ دچار آسیب قلبی شده است. اینکه آیا ارتباطی بین واکسیناسیون و آسیب وجود دارد، در نهایت توسط کارشناسان تصمیم گیری خواهد شد. بر اساس قانون مسئولیت محصولات، در صورت وجود خطا در تولید، تولید کننده می تواند مسئول باشد.

آوریل 11, 2023

آیا ارتباطی بین واکسین کرونا و آسیب وجود دارد؟

طبق اظهارات یک شرکت حقوقی در دوسلدورف، حدود ۱۸۵ پرونده حقوقی در سراسر آلمان به دلیل خسارت ادعایی ناشی از واکسیناسیون کرونا در جریان است. قرار است، اولین محاکمه در ۲۸ آوریل، در دادگاه منطقه ای فرانکفورت بررسی شود. به گزارش فرانکفورت الگیماین، شاکی زنی است که مدعی است در اثر واکسیناسیون کووید ۱۹ دچار آسیب قلبی شده است. اینکه آیا ارتباطی بین واکسیناسیون و آسیب وجود دارد، در نهایت توسط کارشناسان تصمیم گیری خواهد شد. بر اساس قانون مسئولیت محصولات، در صورت وجود خطا در تولید، تولید کننده می تواند مسئول باشد.