اینک زمینه فراگیری زبان برای پناهندگان با پروژه شروع به آلمانی (Start ins Deutsche) در دانشگاه گوته فرانکفورت فراهم شده واین دانشگاه سهمش را درزمینه ادغام پناهندگان به این وسیله  اداء خواهد کرد. دانشجویان جوان این دانشگاه که در رشته های تدریس زبان و یا مهارت های بین فرهنگی مشغول اند، کلاس‌های رایگان را برای پناهندگانی که علاقه‌مند فراگیری زبان اند فراهم ساخته‌اند. در این کلاس ها نه تنها تدریس گرامر و واژه‌های ساده بلکه گفتگو و تبادله نظر هم صورت میگیرد. این پروژه با کمک‌های اهدایی و خیریه این دانشگاه تمویل می‌شود . برای معلومات بیشتر با این آدرس ایمیل مکاتبه کنید: start-ins-deutsche@uni-frankfurt.de

فوریه 27, 2023

آموزش زبان به پناهندگان در دانشگاه گوته

اینک زمینه فراگیری زبان برای پناهندگان با پروژه شروع به آلمانی (Start ins Deutsche) در دانشگاه گوته فرانکفورت فراهم شده واین دانشگاه سهمش را درزمینه ادغام پناهندگان به این وسیله  اداء خواهد کرد. دانشجویان جوان این دانشگاه که در رشته های تدریس زبان و یا مهارت های بین فرهنگی مشغول اند، کلاس‌های رایگان را برای پناهندگانی که علاقه‌مند فراگیری زبان اند فراهم ساخته‌اند. در این کلاس ها نه تنها تدریس گرامر و واژه‌های ساده بلکه گفتگو و تبادله نظر هم صورت میگیرد. این پروژه با کمک‌های اهدایی و خیریه این دانشگاه تمویل می‌شود . برای معلومات بیشتر با این آدرس ایمیل مکاتبه کنید: start-ins-deutsche@uni-frankfurt.de