با توجه به ارقام ثبت ملی تسلیحات، به دنبال پایان سال ۲۰۲۳، تعداد حدودی ۲۴۶۷۵۰ مجوز اسلحه در هسن ثبت شده است. براساس گزارش فرانکفورترالگماین، این مجوزها می‌توانند شامل مجوزهای اسلحه گرم یا تیراندازی باشند، و افراد ممکن است چندین مجوز از این دست داشته باشند. این میزان نسبت به سال ۲۰۲۲ کاهش اندکی داشته است. در کل، حدود ۷۱,۹۳۰ نفر به عنوان دارندگان اسلحه خصوصی ثبت شده اند، که کاهش اندکی نسبت به پایان سال ۲۰۲۲ را نشان می‌دهد. قابل ذکرست که هسن در توزیع مجوز اسلحه در رتبه پنجم قرار دارد.

مارس 27, 2024

آمار جدید سلاح‌های ثبت شده در هسن

با توجه به ارقام ثبت ملی تسلیحات، به دنبال پایان سال ۲۰۲۳، تعداد حدودی ۲۴۶۷۵۰ مجوز اسلحه در هسن ثبت شده است. براساس گزارش فرانکفورترالگماین، این مجوزها می‌توانند شامل مجوزهای اسلحه گرم یا تیراندازی باشند، و افراد ممکن است چندین مجوز از این دست داشته باشند. این میزان نسبت به سال ۲۰۲۲ کاهش اندکی داشته است. در کل، حدود ۷۱,۹۳۰ نفر به عنوان دارندگان اسلحه خصوصی ثبت شده اند، که کاهش اندکی نسبت به پایان سال ۲۰۲۲ را نشان می‌دهد. قابل ذکرست که هسن در توزیع مجوز اسلحه در رتبه پنجم قرار دارد.