بر اساس نظر‌سنجی ADFC، آلمان هنوز کشور به اصطلاح دوچرخه-دوست نیست. در این نظرسنجی حدود ۲۴۵ هزار نفر شرکت کردند. بر اساس این آمار، برمن در رتبه‌بندی شهرها با بیش از ۵۰۰ هزار جمعیت با درجه ۳.۵۷ در رتبه اول قرار دارد و اسن نیز با نمره ۴.۲۸ در رده آخر قرار گرفت. فرانکفورت، هانوفر و لایپزیگ در رده‌های دوم تا چهارم حضور دارند. هامبورگ با نمره ۳.۹۸ در رده ششم و برلین با ۴.۱۳ نهمین شهر این جدول هستند.

آوریل 25, 2023

آلمان کشور دوچرخه دوست نیست

بر اساس نظر‌سنجی ADFC، آلمان هنوز کشور به اصطلاح دوچرخه-دوست نیست. در این نظرسنجی حدود ۲۴۵ هزار نفر شرکت کردند. بر اساس این آمار، برمن در رتبه‌بندی شهرها با بیش از ۵۰۰ هزار جمعیت با درجه ۳.۵۷ در رتبه اول قرار دارد و اسن نیز با نمره ۴.۲۸ در رده آخر قرار گرفت. فرانکفورت، هانوفر و لایپزیگ در رده‌های دوم تا چهارم حضور دارند. هامبورگ با نمره ۳.۹۸ در رده ششم و برلین با ۴.۱۳ نهمین شهر این جدول هستند.