پناهجویان در آلمان به زودی به جای پول نقد، کارت‌های پرداخت را دریافت خواهند کرد. این اقدام در حال حاضر در برخی مناطق آلمان در حال آزمایش است.به گزارش سایت خبری merkur.de، شرکت مجری این پروژه از تجربیات مثبت این اقدام گزارش داده و اعلام کرده که این کارت‌ها نزدیک به پول نقد هستند و برای پناهجویان راحتی بیشتری ایجاد خواهد کرد. این گام به سمت دیجیتالی‌سازی پول نقد با هدف سهولت در امور مالی و افزایش امنیت برای پناهجویان انجام شده است.

ژانویه 16, 2024

آلمان در حال آزمایش کارت‌های پرداخت برای پناهجویان

پناهجویان در آلمان به زودی به جای پول نقد، کارت‌های پرداخت را دریافت خواهند کرد. این اقدام در حال حاضر در برخی مناطق آلمان در حال آزمایش است.به گزارش سایت خبری merkur.de، شرکت مجری این پروژه از تجربیات مثبت این اقدام گزارش داده و اعلام کرده که این کارت‌ها نزدیک به پول نقد هستند و برای پناهجویان راحتی بیشتری ایجاد خواهد کرد. این گام به سمت دیجیتالی‌سازی پول نقد با هدف سهولت در امور مالی و افزایش امنیت برای پناهجویان انجام شده است.