محاکمه زنی که گفته می شود در دو گروه تروریستی اسلام گرا بوده در فرانکفورت آغاز شده است. به گزارش هِسن شو، فاتحه ب ۲۹ ساله، یکی از اعضای دو گروه تروریستی( شبه نظامیان جهادی دولت اسلامی داعش و جبهه النصره رادیکال اسلامی) بوده است، که در مارس ۲۰۲۲، در بازگشت به آلمان، به محض ورود به فرودگاه فرانکفورت دستگیر شد. طبق این گزارش، فاتحه باشنده شهر بادهومبورگ است، و در سال ۲۰۱۳ به همراه همسرش به سوریه سفر کرد، که در آنزمان شوهرش برای جبهه النصره می‌جنگید. در ادامه آمده است، این خانواده بعداً به قلمرو داعش سفر کرده اند.

ژانویه 17, 2023

آغاز محاکمه در فرانکفورت علیه بازگشت کنندگان داعش

محاکمه زنی که گفته می شود در دو گروه تروریستی اسلام گرا بوده در فرانکفورت آغاز شده است. به گزارش هِسن شو، فاتحه ب ۲۹ ساله، یکی از اعضای دو گروه تروریستی( شبه نظامیان جهادی دولت اسلامی داعش و جبهه النصره رادیکال اسلامی) بوده است، که در مارس ۲۰۲۲، در بازگشت به آلمان، به محض ورود به فرودگاه فرانکفورت دستگیر شد. طبق این گزارش، فاتحه باشنده شهر بادهومبورگ است، و در سال ۲۰۱۳ به همراه همسرش به سوریه سفر کرد، که در آنزمان شوهرش برای جبهه النصره می‌جنگید. در ادامه آمده است، این خانواده بعداً به قلمرو داعش سفر کرده اند.