اولین شرکت ها به جمع آوری توت فرنگی های شیرین، در ماین تانوس (Main-Taunus) آغاز کردند. به گزارش هسن شاو، در سال ۲۰۲۱، حدود ۱۷۰ مزرعه در هسن از حدود ۱۱۴۰ هکتار برای کشت توت فرنگی استفاده کردند. آمارهای جدیدتر برای سال ۲۰۲۲ هنوز در دسترس نیست اما در آن زمان حدود ۵۵۰۰ تن توت فرنگی برداشت شد. گفته می‌شود، بزرگترین مناطق در منطقه ویتراو(Wetterau) و در منطقه دیبورگ - دارمشتات (Darmstadt-Dieburg) وجود دارد.
آوریل 25, 2023

آغاز برداشت توت فرنگی یا توت زمینی در هسن

اولین شرکت ها به جمع آوری توت فرنگی های شیرین، در ماین تانوس (Main-Taunus) آغاز کردند. به گزارش هسن شاو، در سال ۲۰۲۱، حدود ۱۷۰ مزرعه در هسن از حدود ۱۱۴۰ هکتار برای کشت توت فرنگی استفاده کردند. آمارهای جدیدتر برای سال ۲۰۲۲ هنوز در دسترس نیست اما در آن زمان حدود ۵۵۰۰ تن توت فرنگی برداشت شد. گفته می‌شود، بزرگترین مناطق در منطقه ویتراو(Wetterau) و در منطقه دیبورگ – دارمشتات (Darmstadt-Dieburg) وجود دارد.