در یک پناهگاه درهاترس‌هایم منطقه مین تاونوس (Hattersheim Main-Taunus) آتش سوزی در طول شب رخ داده، ولی تقریباً ۴۰ نفر از ساکنان توانسته اند به طور مستقل و بدون آسیب محل اقامت را ترک کنند. به گزارش هسن شاو پلیس گفته، احتمالاً آتش از آشپزخانه شروع شده است. با این حال تا هنوزعلت دقیق آتش سوزی مشخص نیست. از آنجایی که این محل به دلیل آتش سوزی غیرقابل سکونت شده بود، به گفته ادراه آتش نشانی شهر، ساکنان را در یک سالن ورزشی اسکان داده اند. در همین حال پلیس گفته است: «میزان خسارت مالی هنوز قابل محاسبه نیست، اما باید چند صد هزار یورو باشد.»

فوریه 16, 2023

آتش سوزی در پناهگاه هاترس هایم

در یک پناهگاه درهاترس‌هایم منطقه مین تاونوس (Hattersheim Main-Taunus) آتش سوزی در طول شب رخ داده، ولی تقریباً ۴۰ نفر از ساکنان توانسته اند به طور مستقل و بدون آسیب محل اقامت را ترک کنند. به گزارش هسن شاو پلیس گفته، احتمالاً آتش از آشپزخانه شروع شده است. با این حال تا هنوزعلت دقیق آتش سوزی مشخص نیست. از آنجایی که این محل به دلیل آتش سوزی غیرقابل سکونت شده بود، به گفته ادراه آتش نشانی شهر، ساکنان را در یک سالن ورزشی اسکان داده اند. در همین حال پلیس گفته است: «میزان خسارت مالی هنوز قابل محاسبه نیست، اما باید چند صد هزار یورو باشد.»