امروز صبح در فرانکفورت باران می بارید. پیش بینی می شود تا بعد از ظهر بارندگی بیشتری در سراسر هسن بیاید. اداره هواشناسی از شدید تر شدن باران بخصوص در مناطق کوهستانی خبر داده است. اما بعد از ظهر باران به سمت جنوب شرقی حرکت می کند، سپس به آرامی کاهش می یابد. دمای هوا به 7 تا 11 درجه می رسد.
ژانویه 11, 2023

آب و هوا: باران شدید، بعداً دوستانه تر

امروز صبح در فرانکفورت باران می بارید. پیش بینی می شود تا بعد از ظهر بارندگی بیشتری در سراسر هسن بیاید. اداره هواشناسی از شدید تر شدن باران بخصوص در مناطق کوهستانی خبر داده است. اما بعد از ظهر باران به سمت جنوب شرقی حرکت می کند، سپس به آرامی کاهش می یابد. دمای هوا به 7 تا 11 درجه می رسد.