آیا نژادپرستی مشکل اساسی سَد ‌راه رسیدگی به کمبود شدید نیروی‌کار‌بازار است و یا این که پناهندگان با داشتن دانش و تجربه کافی، ذهنیت و طرز‌فکر آلمانی در محیط کار را هنوز درک نکرده‌اند؟ همه این سوال و جواب‌ها را در این گزارش تصویری بیننده باشید!

#bundisagenturfürarbeit#geflüchtete#Interkulturalität#community#miteinander

آوریل 15, 2024

موضوعات و سازو‌کارهای اساسی همگرایی پناهندگان در بازارکار آلمان

آیا نژادپرستی مشکل اساسی سَد ‌راه رسیدگی به کمبود شدید نیروی‌کار‌بازار است و یا این که پناهندگان با داشتن دانش و تجربه کافی، ذهنیت و طرز‌فکر آلمانی در محیط کار را هنوز درک نکرده‌اند؟ همه این سوال و جواب‌ها را در این گزارش تصویری بیننده باشید! #bundisagenturfürarbeit#geflüchtete#Interkulturalität#community#miteinander