در این مصاحبه با خانم شبانه ملکی،مربی مهارت‌های زندگی این مفاهیم را به بحث گرفتیم. ایشان در پروژه «هموطن» در نهاد زن در فرانکفورت با ارائه سیمینار‌ها و کارگاه‌های آموزشی زمینه توانمند سازی زنان افغان را فراهم می‌کنند و به شکل شخصی مربی مهارت‌های زندگی و کسب و کار‌اند.

#VielfaltbewegtFrankfurt#amalfrankfurt#Kulture#Zan.e.V#psychosoziale#Beratungsstelle#Interkulturalität

سپتامبر 15, 2023

راه کارهای زندگی و مقابله با مشکلات روانی ناشی از آن در مهاجرت

در این مصاحبه با خانم شبانه ملکی،مربی مهارت‌های زندگی این مفاهیم را به بحث گرفتیم. ایشان در پروژه «هموطن» در نهاد زن در فرانکفورت با ارائه سیمینار‌ها و کارگاه‌های آموزشی زمینه توانمند سازی زنان افغان را فراهم می‌کنند و به شکل شخصی مربی مهارت‌های زندگی و کسب و کار‌اند. #VielfaltbewegtFrankfurt#amalfrankfurt#Kulture#Zan.e.V#psychosoziale#Beratungsstelle#Interkulturalität