در این مصاحبه با خانم شبانه ملکی،مربی مهارت‌های زندگی این مفاهیم را به بحث گرفتیم : ( راه کارهای زندگی و مقابله با مشکلات روانی ناشی از آن در مهاجرت). ایشان در پروژه «هموطن» در نهاد زن در فرانکفورت با ارائه سیمینار‌ها و کارگاه‌های آموزشی زمینه توانمند سازی زنان افغان را فراهم می‌کنند و به شکل شخصی مربی مهارت‌های زندگی و کسب و کار‌اند.

#VielfaltbewegtFrankfurt#amalfrankfurt#Kulture#Zan.e.V#psychosoziale#Beratungsstelle#Interkulturalität

سپتامبر 15, 2023

راه کارهای زندگی و مقابله با مشکلات روانی ناشی از آن در مهاجرت

در این مصاحبه با خانم شبانه ملکی،مربی مهارت‌های زندگی این مفاهیم را به بحث گرفتیم : ( راه کارهای زندگی و مقابله با مشکلات روانی ناشی از آن در مهاجرت). ایشان در پروژه «هموطن» در نهاد زن در فرانکفورت با ارائه سیمینار‌ها و کارگاه‌های آموزشی زمینه توانمند سازی زنان افغان را فراهم می‌کنند و به… Read more »