آخر هفته گذشته گروهی متشکل از بیشتر از ۹ کشور با حمایت و پشتیبانی نهاد فرهنگی Über den Tellerrand مسیر پیاده روی از Mainkur Banhof  به طرف Lohrberg را با گردش و تفریح طی کردند. هدف این دو‌رهمی شناخت بیشتر فرهنگ‌ها و همدیگر پذیری بود. می‌توانید مسیرهای منتهی به Lohrberg را از اینجا: پیدا کنید.

دورهمی و گردش گروهی برای شناخت فرهنگ‌ها

آخر هفته گذشته گروهی متشکل از بیشتر از ۹ کشور با حمایت و پشتیبانی نهاد فرهنگی Über den Tellerrand مسیر پیاده روی از Mainkur Banhof  به طرف Lohrberg را با گردش و تفریح طی کردند. هدف این دو‌رهمی شناخت بیشتر فرهنگ‌ها و همدیگر پذیری بود. می‌توانید مسیرهای منتهی به Lohrberg را از اینجا: پیدا کنید.