Bild:Erika FletcherUnsplash
می 9, 2023

افزایش موارد خشونت در مراکز مهدکودک

همه ساله، موارد مشکوک رفتار توهین آمیز توسط کارکنان مراکز مهدکودک به طور مکرر گزارش می شود. یک نظرسنجی از مقامات نظارتی توسط dpa نشان داد که در برخی از ایالت های فدرال گزارش های بیشتری از تخلفات آموزشی در سال ۲۰۲۲ وجود داشته است. به گزارش فرانکفورتر الگیماین، این نه تنها شامل خشونت فیزیکی، بلکه خشونت روانی همراه با آسیب های روحی نیز می شود.

رفتار نقض کننده مرزها با کودکان در مراکز مهدکودک

ارقام ایالت های فدرال نشان می دهد که این مشکل تا چه حد گسترده است. در سال ۲۰۲۲، در مجموع ۸۳ مورد رفتار نقض کننده مرزها با کودکان از مهدکودک های برلین گزارش شده است. این بالاترین میزان در چهار سال گذشته است. رئیس انجمن حمایت از کودکان، هاینز هیلگرز، رفتاری را که مرزها را زیر پا می گذارد، تعریف می کند: «از خشونت جنسی گرفته تا خشونت فیزیکی تا خشونت روانی همراه با آسیب های روحی و باج گیری عاطفی را شامل می شود. طیف وسیعی از کارهایی که بزرگسالان با کودکان در زمینه خشونت انجام می دهند، بخشی از آن است

افزایش موارد خشونت درمراکزمهدکودک نیدرزاکسن 

بر اساس گزارش وزارت آموزش، در سال ۲۰۲۲، بیش از ۳۳۸ گزارش از سوء رفتار مشکوک توسط کارمندان دریافت گردیده است. در مقایسه با ۲۲۳ مورد در سال ۲۰۲۱ افزایش را نشان می دهد. مهدکودک ها قانوناً موظف اند تا گزارش فعالیت های مشکوک را به ادارات نظارت بر رفاه جوانان دولتی ارسال کنند. با این حال، هیچ ثبت متمرکزی در سراسر کشور از این گزارش‌های فعالیت مشکوک و پیگیری آنها وجود نداشته است.

در همین حال رئیس انجمن حمایت از کودکان می‌گوید:« از نظر وی  تعدادی از موارد گزارش نشده است. مطمئناً این رقم بسیار بیشتر از تعداد موارد گزارش شده است، به همین دلیل ارزیابی دشوار است.»

هیلگرز می گوید، نه تنها کمبود کارکنان منجر به رفتار فرامرزی می شود. نگرش کارکنان نیز بسیار مهم است. بنابراین کارمندان بیشتر به تنهایی راه حل مشکل نیستند. به گفته رئیس انجمن حمایت از کودکان، مطالعه میدانی جامع علمی اجتماعی به صورت نماینده ضروری است. به عنوان یک راه حل، هیلگرز به مفاهیم حفاظتی اشاره می کند که اکنون همه مهدکودک ها باید بتوانند نشان دهندمهم است که این امر به صورت جداگانه با مشارکت همه افراد درگیر توسعه یابد