عید فطر یکی از رویدادهای دینی و تاریخی مسلمان‌ها به شمار می‌رود. افغانها و شهروندان برخی از کشورهای اسلامی مقیم در آلمان سعی می‌کنند اعیاد را ترجیحآ به شکل فرهنگی و آن طوری که در کشورشان برگذار می‌کردند، در اروپا هم تجلیل کنند.

آوریل 24, 2023

تجلیل عید از دیدگاه یک پناهنده

  عید فطر یکی از رویدادهای دینی و تاریخی مسلمان‌ها به شمار می‌رود. افغانها و شهروندان برخی از کشورهای اسلامی مقیم در آلمان سعی می‌کنند اعیاد را ترجیحآ به شکل فرهنگی و آن طوری که در کشورشان برگذار می‌کردند، در اروپا هم تجلیل کنند.