از بدو اشغال افغانستان توسط گروه تالبان تا حالا تقریبا همه طیف‌های سیاسی، چه در درون و یا بیرون افغانستان بر بیزاری از جنگ و خشونت تاکید داشته‌اند. ولی برای برون رفت از وضعیت نابهنجار فعلی در افغانستان نیاز به وحدت ملی و یک پارچگی تمام اقوام افغانستان و پیدا کردن راه حلی صلح آمیز برای آینده سیاسی افغانستان است. نظر تعدادی از جوانان در فرانکفورت را در این زمینه بشنوید!

آوریل 17, 2023

نیاز به وحدت ملی در مقابل استبداد و نابرابری

از بدو اشغال افغانستان توسط گروه تالبان تا حالا تقریبا همه طیف‌های سیاسی، چه در درون و یا بیرون افغانستان بر بیزاری از جنگ و خشونت تاکید داشته‌اند. ولی برای برون رفت از وضعیت نابهنجار فعلی در افغانستان نیاز به وحدت ملی و یک پارچگی تمام اقوام افغانستان و پیدا کردن راه حلی صلح آمیز… Read more »