Foto: Parwiz Rahimi
آوریل 3, 2023

مجموعه عکس بهار در فرانکفورت

به گزارش خبرگزاری هسن شاو، ماه مارس مرطوب ترین ماه در هسن به تناسب بقیه ماه‌های مارس از سال ۲۰۰۱ بوده است. با اینکه دیروز هوا سرد بود ولی بهار با تمام زیبایی هایش در ماین حس می‌شد.

نمایی از پُل عاشقان در بهار

شگوفه های بهاری آ‌ذینی بر نمای آجری ساختمان‌ها

شگوفه های در هم تنیده مژده از تابستانی پر میوه دارند

برجهای مشهور شهر در آبشاری از شگوفه‌های بهاری

شهر در انعکاس پس از باران

خیابان‌ها در آذین بهاری

عکس و متن: پرویز رحیمی-امل فرانکفورت