تجلیل فعالین مدنی از کشو‌رهای افغانستان، ایران و آلمان از روز زن در فرانکفورت!

برخی از زنان فعال در عرصه حقوق زنان براین باورند که تساوی حقوق زنان و وضعیت زنان دربند و تحت ظلم باید از هر طریق ممکن و از هر تریبونی به جهان انعکاس داده شود. آنها دست به دست هم برعلیه قوانین زن ستیزانه با شعار، زن زندگی آزادی که، امسال پیام آور اتحاد در تمام تشکل‌های زنان در آلمان و بخصوص در شهر فرانکفورت بود؛ در مقابل قوانین زن ستیزانه شعار دادند.

مارس 9, 2023

دست به دست هم برعلیه قوانین زن ستیزانه

تجلیل فعالین مدنی از کشو‌رهای افغانستان، ایران و آلمان از روز زن در فرانکفورت! برخی از زنان فعال در عرصه حقوق زنان براین باورند که تساوی حقوق زنان و وضعیت زنان دربند و تحت ظلم باید از هر طریق ممکن و از هر تریبونی به جهان انعکاس داده شود. آنها دست به دست هم برعلیه… Read more »