تجلیل فعالین مدنی از کشو‌رهای افغانستان، ایران و آلمان از روز زن در فرانکفورت!

برخی از زنان فعال در عرصه حقوق زنان بر این باورند که تساوی حقوق زنان و وضعیت زنان دربند و تحت ظلم باید از هر طریق ممکن و از هر تریبونی به جهان انعکاس داده شود. شعار، زن زندگی آزادی هم امسال پیام آور اتحاد در تمام تشکل‌های زنان در آلمان و بخصوص در شهر فرانکفورت بود.آنها بر علیه قوانین زن ستیزانه نیز شعار دادند.

مارس 9, 2023

دست به دست هم برعلیه قوانین زن ستیزانه

تجلیل فعالین مدنی از کشو‌رهای افغانستان، ایران و آلمان از روز زن در فرانکفورت! برخی از زنان فعال در عرصه حقوق زنان بر این باورند که تساوی حقوق زنان و وضعیت زنان دربند و تحت ظلم باید از هر طریق ممکن و از هر تریبونی به جهان انعکاس داده شود. شعار، زن زندگی آزادی هم… Read more »