امسال مجموعأ ۲۰ نفر خودشان را برای احراز پُست شهردارعمومی فرانکفورت کاندید کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری هسن شاو، از گفته مسئول بخش انتخابات در فرانکفورت، انتظار میرود امسال ۵۰۹۰۰۰ نفر رای بدهند. در اصل آلمانی‌ها و اتباع کشو‌های عضو اتحادیه اروپا که حد اقل شش هفته در فرانکفورت زندگی کرده‌اند، واجد شرایط رای‌دهی هستند.

 

مارس 4, 2023

انتخابات شهردارعمومی در فرانکفورت

امسال مجموعأ ۲۰ نفر خودشان را برای احراز پُست شهردارعمومی فرانکفورت کاندید کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری هسن شاو، از گفته مسئول بخش انتخابات در فرانکفورت، انتظار میرود امسال ۵۰۹۰۰۰ نفر رای بدهند. در اصل آلمانی‌ها و اتباع کشو‌های عضو اتحادیه اروپا که حد اقل شش هفته در فرانکفورت زندگی کرده‌اند، واجد شرایط رای‌دهی هستند.