Bild: epd /Paul -Philipp Braun
مارس 2, 2023

چگونگی اهداف فمینیستی آنالنا بائرباک

 چه در سیاست اقتصادی و چه در سیاست امنیتی به گفته آنالنا بائرباک، وزیر خارجه فدرال هدف سیاست خارجی فمینیستی قوی تر شدن با هم است. مذاکرات صلح زمانی پایدارتر می‌شود که همه پشت میز مذاکره باشند.

 دستورالعمل مشترک تقویت اهداف فمینیستی

 آنالنا بائرباک، وزیر امور خارجه فدرال و سونیا شولزه، وزیر توسعه و انکشاف،اخیراً به طور مشترک دستورالعمل های خود را به کابینه فدرال ارائه کردند. طبق گزارش تاگس شاو، باربوک پس از این نشست گفت: “ما خواهان انقلاب نیستیم، بلکه آن را بدیهی می دانیم.” آنچه در قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر آمده است اجرا خواهد شد. بائرباک گفت که سیاست خارجی و توسعه فمینیستی باید «در آینده در همه حوزه‌های» سیاست خارجی نفوذ کند. او همچنین از فمینیسم واقعیصحبت کرد. این یک رویکرد عمل گرایانه است. اگر نیمی از جامعه در سراسر جهان را زنان تشکیل می دهند، باید آنها را نیز در نظر گرفته شوند. از نظر وی این استراتژی همچنین باید در داخل کشور آلمان کار کند.

زنان به ویژه در درگیری ها آسیب پذیر هستند

آنالنا بائرباک سیاستمدار سبزها در ۸۰ صفحه  دستورالعملی  را ارائه کرد که دقیقاً چگونه زنان باید در آینده مشارکت بیشتری داشته باشند. وی در آن، سیاست خارجی فمینیستی را «به شدت ضروری» توصیف می‌کند. از آنجا که مردان و زنان در سرتاسر جهان هنوز برابر نیستند و زنان در درگیری‌ها آسیب‌پذیر هستند. وزارت امور خارجه فدرال مذاکرات بی شماری را برای تدوین دستورالعمل ها انجام داده است.

دستورالعمل ها در داخل وزارتخانه ها نیز اعمال می‌شود

دستورالعمل بائربوک سه هدف رادنبال می‌کند. از جمله حقوق زنان و دختران باید مورد احترام و ارتقاء قرار گیرد و زنان باید نماینده بهتری داشته باشند. حتی در خود وزارت خارجه، فقط کمتر از۳۰ درصد از مأموریت های آلمان در خارج از کشور در حال حاضر توسط زنان اداره می‌شود. از نظر او باید تغییر کند. هدف بعدی این دستورالعمل، دسترسی مساویانه به عنوان مثال به آموزش و کمک های بشردوستانه است. به عنوان سومین هدف، ارتقای زنان در وزارتخانه ها را مورد بحث گرفته است.

آنچه دستورالعمل ها را نسبت به تعهدات قبلی متمایز می‌کند، دنبال شدن این اهداف با اصول سیاست خارجی و توسعه فمینیستی در آینده است.

شرایط برابری برای زنان با تامین کمک مالی

همزمان با وزیر خارجه بائربوک، وزیر توسعه و انکشاف شولزه استراتژی ۴۰ صفحه‌یی را ارائه کرد. به گفته سونیا شولزه، او هدف خود را افزایش چشمگیر نسبت  به پروژه هایی که برای برابری کمک می کنند، تعیین کرده است. به گفته سونیا شولزه، تا سال ۲۰۲۵، بیش از ۹۰ درصد از بودجه پروژه های جدید تعهد شده از سوی وزارت انکشاف باید به پروژه هایی سرازیر شود که برابری جنسیتی را پیش می برند. در حالیکه در سال ۲۰۲۱ فقط حدود ۶۵ درصد بوده است. در ادامه صحبت های خود می گوید: «زنان هنوز در بسیاری از کشورها از حق خرید زمین برخوردار نیستند.» او می خواهد در پروژه های خاص کمک کند تا زنان بتوانند از طریق پروژه های تعاونی صاحب زمین شوند.

قابل ذکر است، چه روسای یک قهوه خانه اتیوپیایی باشد که بائربوک وزیر امور خارجه فدرال اخیراً از آن بازدید کرده است یا تعاونی کاکائویی که توسط زنی اداره می‌شود که چند روز پیش در ساحل عاج سونیا شولزه وزیر توسعه و انکشاف را تحت تاثیر قرار داد. اینها پروژه هایی است که هر دو وزیر می خواهند از آنها حمایت کنند.

Bild: epd /Paul -Philipp Braun