تظاهرات اعتراضی افغانها در فرانکفورت به حمایت از زنان و دختران در افغانستان !
امروز ۱۴ جنوری در بیشتر از ۴۰ شهر و ۲۵ کشور جهان فعالین حقوق بشر صدای اعتراض شان را به گوش جهانیان رساندند !
ژانویه 16, 2023

تظاهرات اعتراضی در حمایت از زنان و دختران در افغانستان

تظاهرات اعتراضی افغانها در فرانکفورت به حمایت از زنان و دختران در افغانستان ! امروز ۱۴ جنوری در بیشتر از ۴۰ شهر و ۲۵ کشور جهان فعالین حقوق بشر صدای اعتراض شان را به گوش جهانیان رساندند ! #AfghanWomen #LetGirlsLearn #SupportAfghans #humanrights #UnitedNations