از امروز ۱ مارس کارکنان مطب‌ها مراکز بهداشتی، بیمارستان‌ها و خانه‌های سالمندان آلمان دیگر نیاز به پوشیدن ماسک نخواهند داشت. به گفته تاگزشاو، ساکنین خانه‌های سالمندان نیز ملزم به پوشیدن ماسک نیستند. اما کسانی‌که به مطب پزشکان، بیمارستان‌ها و خانه‌های سالمندان مراجعه می‌کنند تا ۷ آوریل باید ماسک بپوشند. به گفته کارل لاوترباخ، وزیر بهداشت فدرال، این مسئله به‌ویژه به حفاظت از گروه‌های خطر کمک می‌کند. از ۷ آوریل تمام مقررات کرونایی در آلمان به پایان می‌رسند. مراجعین به مراکز بهداشتی و خانه‌های سالمندان دیگر نیازی به انجام تست کرونا ندارند.

مارس 1, 2023

پایان مقررات ماسک برای کارکنان مراکز بهداشتی

از امروز ۱ مارس کارکنان مطب‌ها مراکز بهداشتی، بیمارستان‌ها و خانه‌های سالمندان آلمان دیگر نیاز به پوشیدن ماسک نخواهند داشت. به گفته تاگزشاو، ساکنین خانه‌های سالمندان نیز ملزم به پوشیدن ماسک نیستند. اما کسانی‌که به مطب پزشکان، بیمارستان‌ها و خانه‌های سالمندان مراجعه می‌کنند تا ۷ آوریل باید ماسک بپوشند. به گفته کارل لاوترباخ، وزیر بهداشت فدرال، این مسئله به‌ویژه به حفاظت از گروه‌های خطر کمک می‌کند. از ۷ آوریل تمام مقررات کرونایی در آلمان به پایان می‌رسند. مراجعین به مراکز بهداشتی و خانه‌های سالمندان دیگر نیازی به انجام تست کرونا ندارند.