تقریبا نیمی از بزرگسالان آلمان فکر می‌کنند زیادی چاق یا لاغر هستند. این نتیجه یک نظرسنجی است که توسط موسسه فورسا انجام شده است. به گفته روزنامه فوکوس، ۴۵ درصد از شرکت‌کنندگان احساس چاقی می‌کنند و ۳ درصد فکر می‌کنند زیادی لاغر هستند. نسبت افراد ناراضی به‌ویژه در میان نیروی کار بسیار زیاد است (۵۲ درصد). در میان بازنشستگان این رقم به ۳۷ درصد می‌رسد و بین دانشجویان به ۲۲ درصد. تفاوت جنسیتی چندانی در پاسخ‌ها وجود ندارد. ۴۴ درصد از مردان و ۴۷ درصد از زنان احساس می‌کنند اضافه‌وزن دارند. در این میان زنان تقریبا دو برابر مردان دست به رژیم غذایی می‌زنند.

ژانویه 3, 2024

نیمی از بزرگسالان آلمان از وزن خود ناراضی‌اند

تقریبا نیمی از بزرگسالان آلمان فکر می‌کنند زیادی چاق یا لاغر هستند. این نتیجه یک نظرسنجی است که توسط موسسه فورسا انجام شده است. به گفته روزنامه فوکوس، ۴۵ درصد از شرکت‌کنندگان احساس چاقی می‌کنند و ۳ درصد فکر می‌کنند زیادی لاغر هستند. نسبت افراد ناراضی به‌ویژه در میان نیروی کار بسیار زیاد است (۵۲ درصد). در میان بازنشستگان این رقم به ۳۷ درصد می‌رسد و بین دانشجویان به ۲۲ درصد. تفاوت جنسیتی چندانی در پاسخ‌ها وجود ندارد. ۴۴ درصد از مردان و ۴۷ درصد از زنان احساس می‌کنند اضافه‌وزن دارند. در این میان زنان تقریبا دو برابر مردان دست به رژیم غذایی می‌زنند.