روز پنج شنبه پولیس به همکاری دادستان عمومی فرانکفورت منازل و محل کار حد اقل ۱۲ نفر را که مظنون به تقلب و کلاهبرداری از کمک هزینه کرونا اند را بازرسی کرد. بیشتر تمرکز روی یک مرکز مشوره دهی مالیاتی در «ویتراو» است که توسط آنها به رستورانت‌های زیادی درخواست‌های تقلب آمیزی بخاطر گرفتن کمک هزینه کرونا ثبت شده است. به گزارش خبرگزاری هسن شاو،این مطلب را دادستان عمومی فرانکفورت ابراز کرده است. طی این عملیات گسترده، ۲۴ آپارتمان درفرانکفورت،ویسبادن،کرایس تاونوس، ویتراو،ماین تاوبر کرایس و حتی در لوبیک جستجو و بررسی شده اند. گفته میشود سال گذشته هم حوادث مشابهی در هسن اتفاق افتاده و بر اساس ادعای دادستانی کل فرانکفورت، متقلبین سیستم گسترده ای را در شهرهای گیسن و افنباخ ایجاد کرده بودند که با آن بیش از ۳ ملیون یورو به صاحبان تجارت کوچک و بزرگ پرداخت شده بوده که یا مستحق اش نبودند و یا مستحق مقدار کمتری از این پول بودند.

ژانویه 20, 2023

تقلب و کلاهبرداری ۳۲۰۰۰۰ یورویی از کمک هزینه کرونا

روز پنج شنبه پولیس به همکاری دادستان عمومی فرانکفورت منازل و محل کار حد اقل ۱۲ نفر را که مظنون به تقلب و کلاهبرداری از کمک هزینه کرونا اند را بازرسی کرد. بیشتر تمرکز روی یک مرکز مشوره دهی مالیاتی در «ویتراو» است که توسط آنها به رستورانت‌های زیادی درخواست‌های تقلب آمیزی بخاطر گرفتن کمک هزینه کرونا ثبت شده است. به گزارش خبرگزاری هسن شاو،این مطلب را دادستان عمومی فرانکفورت ابراز کرده است. طی این عملیات گسترده، ۲۴ آپارتمان درفرانکفورت،ویسبادن،کرایس تاونوس، ویتراو،ماین تاوبر کرایس و حتی در لوبیک جستجو و بررسی شده اند. گفته میشود سال گذشته هم حوادث مشابهی در هسن اتفاق افتاده و بر اساس ادعای دادستانی کل فرانکفورت، متقلبین سیستم گسترده ای را در شهرهای گیسن و افنباخ ایجاد کرده بودند که با آن بیش از ۳ ملیون یورو به صاحبان تجارت کوچک و بزرگ پرداخت شده بوده که یا مستحق اش نبودند و یا مستحق مقدار کمتری از این پول بودند.