گفتگوهای فعالین حقوق بشر و حامیان حقوق زن در دانشگاه علوم کاربردی فرانکفورت، که به تاریخ ۱۸ نوامبر سال جاری برگزار شد؛ روی محور موجودیت تابوها ( ناهنجاری‌های اجتماعی) در جامعه و شجاعت و راهکارهای رفع و اصلاح آن در دیاسپورای افغانستان در خارج از کشور متمرکز بود.

گفتگو در مورد تابوها و چگونگی مقابله با آن‌ها درجامعه افغانی

گفتگوهای فعالین حقوق بشر و حامیان حقوق زن در دانشگاه علوم کاربردی فرانکفورت، که به تاریخ ۱۸ نوامبر سال جاری برگزار شد؛ روی محور موجودیت تابوها ( ناهنجاری‌های اجتماعی) در جامعه و شجاعت و راهکارهای رفع و اصلاح آن در دیاسپورای افغانستان در خارج از کشور متمرکز بود.